Wat is sluipverkeer?

Sluipverkeer is de benaming voor ongewenste verkeersstromen die ontstaan als gevolg van capaciteitsproblemen (zoals ongevallen of files) op snelwegen of andere belangrijke wegen. Hierdoor wordt het onderliggende wegennet overbelast en ondervinden het lokale verkeer en de omwonenden hinder.

Conclusie van het herkomst-bestemmingsonderzoek uitgevoerd op 17 november 2016 (tellingen aan alle in-en uitgangen van de buurt) (http://www.buurtcomiteskessello.be/uploads/2/4/5/2/24526088/verkeerscirculplanhoofdlijnen.pdf)

Het meest getroffen door doorgaand verkeer is ook hier weer de uiterste oostkant van de deelgemeente: in de Lange Lo spreken we over een aandeel van 56%doorgaand verkeer in de ochtendspits.

...

In de avondspits verlopen de routes diffuser, zowel in noordelijke als in zuidelijke richting, met opnieuw de routes Panoramalaan –Lange Lo –Rozenweg en er Koning Albertlaan –Platte Lo als uitschieters.

Maar zijn de Koning Albertlaan en de Panoramalaan dan geen geknipte oplossingen om het sluipverkeer te verwerken?

De Koning Albertlaan en Panoramalaan (maar ook de Lange Lostraat in Pellenberg en Kessel-Lo) zijn “Lokale Wegen type II”.  Deze wegen verbinden geen steenwegen met elkaar (in dit geval: de Diestsesteenweg en de Tiensesteenweg) maar verbinden enkel de betrokken woonwijken met de dichtstbijzijnde steenweg. Deze omschrijving werd ook opgenomen (herhaald) in het mobiliteitsplan van Bierbeek in 2015.

Wat is een ‘Lokale weg type II ?

De hoofdfunctie van de lokale weg type II is ‘verzamelen’ en/of ‘ontsluiten’ op lokaal niveau. Deze lokale ontsluitingswegen zijn enkel bedoeld voor het lokale verkeer, zijnde de plaatselijke bewoners. Deze wegen hebben geen verbindende functie tussen bijvoorbeeld steenwegen of dorpen. Officieel is ‘Lokale weg type II’ - de op een na de kleinste (smalste) en rustigste weg in Vlaanderen (zie overzicht in bijlage). Zo zou het moeten zijn…

Wat heeft de gemeente Bierbeek gerealiseerd in het najaar van 2017 om deze problematiek op te lossen?

Doelstellingen van de infrastructuurwerken van de Gemeente Bierbeek:

De Bierbeekse gemeenteraad op 26/01/2017 keurde de ontwerpplannen voor de herinrichting Panoramalaan-Koning Albertlaan goed.

Start herinrichtingswerken door aannemer Hens NV vanaf 1/8/2017, met concreet:

o    nieuw voetpad langs Panoramalaan

o    2 verkeersplateau’s in Koning Albertlaan op kruispunten met Sterrenlaan en Panoramalaan

o    Bestendiging van enkele wegversmallingen na proefopstellingen

Het opzet is wel degelijk sluipverkeer ontmoedigen, zwakke weggebruiker beter beschermen, lagere snelheid afdwingen.

We blijven ondertussen waakzaam volgen wat in onze gemeente gebeurt, én wat in de buurgemeente Leuven gebeurt. Er is daartoe zelfs een intergemeentelijke werkgroep met Lubbeek opgericht.

Hebben sluiprijders een valabel alternatief?

Onderzoek naar alternatieve routes wijst uit dat de eventuele tijdswinst die sluiprijders realiseren door de as Panoramalaan/Koning Albertlaan én Nieuwstraat én Lange Lostraat te gebruiken, onbestaande dan wel verwaarloosbaar is.

Zelfs wanneer het begrip “woonwijk” zou moeten wijken om tijdswinst voor sluipverkeer te realiseren, is deze tijdswinst meer perceptie dan werkelijkheid.

Er bestaan wettelijke voorzieningen die maken dat een woonwijk een leefbare en veilige omgeving moet zijn én blijven: verkeersregels, verkeersborden en weginrichting; de regelgeving waarbij de hiërarchie van de wegen moet gerespecteerd worden sluit hierbij aan. In die optiek is de as Panoramlaan/Koning Albertlaan én Nieuwstraat én Lange Lostraat uitsluitend een weg voor lokaal verkeer en hoort doorgaand sluipverkeer er niet thuis.

Situatie 2018


Deze grafieken over 55 dagen tonen het aantal voertuigen van 04.12.2017 (opening van de Koning Albertlaan na de werken) en 27.01.2018. De bovenste grafiek is gebaseerd op de huidige tellingen, met een correctie voor het gemiste verkeer van de wijk Sterrenlaan (omwille van de huidige plaatsing t.o.v. de vroegere plaatsing van de teller).     

  

Korte analyse

Vaststellingen:

  • > 600 voertuigen op piekuur
  • > 4.000 voertuigen op weekdagen

Gevolg:

  • > 24.000 voertuigen per week
  • > 100.000 voertuigen per maand
  • > 1.250.000 voertuigen per jaar

Gezondheid en fijn stof

Fijn stof, het jaargemiddelde van 2016 in Koning Albertlaan en Panoramalaan