Uitbreiding industrie- en entertainment zone

Afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven

Een gewestelijke RUP draagt altijd bij aan de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, waarin de overheid in grote lijnen aangeeft hoe zij Vlaanderen ruimtelijk wil zien evolueren. Telkens wanneer het wenselijk of nodig is om de bestaande plannen aan te passen (Het gewestplan, een BPA,...), wordt een RUP opgemaakt. Het RUP vervangt de geldende bestemmingen en voorschriften van vroegere plannen.

RUP voorstel

  • Er is een klein stuk uitbreiding voorzien van de bedrijvenzone (op Bierbeeks gebied). Tegelijk wordt er gemikt op verdere verdichting.
  • Een sportstadium blijft aanbevolen
  • Korbeek-Lo valt net buiten het stedelijk gebied

PLAN-MER GEWESTELIJK RUP | AFBAKENING REGIONAAL STEDELIJK GEBIED LEUVEN | Definitief - MER | Hoofdstuk 6 – Discipline mobiliteit

[Verkeersgeneratie Haasrode - variant 1]
Op de N3 Tiensesteenweg richting oosten wordt er een negatief effect (-2) verwacht op de afwikkeling, in westelijke richting wordt er zelfs een aanzienlijk negatief effect (-3) verwacht.

[Verkeersgeneratie Haasrode - variant 2]
Op de N3 Tiensesteenweg richting oosten wordt er een negatief effect (-2) verwacht op de afwikkeling, in westelijke richting wordt er zelfs een aanzienlijk negatief effect (-3) verwacht.

[Verkeersgeneratie Haasrode - variant 3]
In de ochtendspits zorgt de verkeerstoename voor een beperkt negatief effect (-1)op de afwikkeling van het zuidelijke deel van de N25 Meerdaalboslaan richting noordoosten en op de N3 Tiensesteenweg richting oosten. Op de N3 Tiensesteenweg richting westen wordt het effect op de afwikkeling als negatief (-2) beoordeeld.
Voor de avondspits wordt er enkel een negatief effect (-2) verwacht op de afwikkeling van de N3 Tiensesteenweg richting westen..

[Verkeersgeneratie Voetbal variant 1]
Hieruit blijkt dat de realisatie van een voetbalstadion met capaciteit voor 20.000 bezoekers op verschillende wegen eennegatieve effecten (van -1 tot -3) heeft op de afwikkeling van de ontsluitende wegen

In de marge

Door verkeersapplicaties zoals WAZE, wordt het verkeer automatisch naar lokale wegen (Panoramalaan en Koning Albertlaan) geleid van zodra er ergens anders geen of minder snelle doorgang is. Deze verkeersapps kennen een toenemend aantal gebruikers.

Van zodra de circulatieplannen in de buurgemeenten uitgevoerd zullen worden, zal dat tot nog meer verkeer door specifiek deze woonwijk leiden.

Korterbij in de tijd vrezen we compleet "overspoeld met autos" te worden tijdens de Aquafin-werken aan Ganzendries-Pellenbergstraat die in het najaar van 2018 zullen starten en vermoedelijk een jaar zullen duren.

De resterende 'open' straten zullen nog meer de functie van een echte ‘trechter’ hebben voor het doorgaand verkeer samen met het sluipverkeer.

Gelukkig zijn er ook andere positieve acties: